fbpx

Zmiany w handlu online w 2021 roku.

Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży online wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i  będą zawarte w przepisach:

 • art. 38 a ustawy o prawach konsumenta, mówiący o możliwości odstąpienia od umowy,
 • art. 385 § 5 kodeksu cywilnego, mówiący o niedozwolonych postanowieniach umownych, czyli klauzul niedozwolonych,
 • art. 556 § 4 i 556 § 5 kodeksu cywilnego, mówiące o rękojmi za wady,
 • art. 576 § 5 kodeksu cywilnego, mówiący o roszczeniu w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

Do grudnia tego roku mieliśmy dwa rodzaje klientów:

 • Konsument – czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonująca czynności prawnej (w tym przypadku – zakupu) z przedsiębiorcą, posiadająca szeroki wachlarz praw i przywilejów,
 • Przedsiębiorca – czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka gospodarcza prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca czynności prawnej (tutaj – zakupu) z przedsiębiorcą, posiadające ograniczone prawa.
Od stycznia 2021 roku pojawa się nowa kategoria klienta uprzywilejowanego – Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej podanego w CEIDG.

Zobacz: Więcej o Przedsiębiorcy na prawach konsumenta —>>>

 

Różnica pomiędzy zakupem na odległość, a poza lokalem przedsiębiorcy?

Zakup na odległość odbywa się:

 • w przypadku jednoczesnej nieobecności obu stron transakcji, z wykorzystaniem środka lub środków porozumiewania się na odległość, np. przez internet, telefon.

Zakup poza lokalem przedsiębiorstwa odbywa się:

 • w przypadku jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu niebędącym lokalem przedsiębiorcy,
 • podczas eventu zorganizowanego przez przedsiębiorcę celem dokonania sprzedaży,
 • w lokalu przedsiębiorcy lub poza nim, po wcześniejszym nawiązaniu kontaktu poza lokalem przedsiębiorcy.

Zasady zwrotu produktu przy zakupie online od 1 stycznia 2021 roku.

Przy zwrocie towaru zakupionego na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta obowiązują następujące zasady:

 • ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni bez podania powodu; termin ten płynie od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu lub od dnia zawarcia umowy,
 • musi być on poinformowany o prawie odstąpienia od umowy; uwaga – brak tej informacji powoduje, że termin do zwrotu przedłuża się z 14 dni do 12 miesięcy.
 • w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpienie od umowy, uważa się ją za niezawartą, co jest jednoznaczne ze zwrotem pieniędzy,
 • ponosi on odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; uwaga – jeżeli nie został on poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, odpowiedzialność ta przechodzi na sprzedawcę.

Zasady reklamacji przy zakupie online
od 1 stycznia 2021 roku.

W przypadku reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zasady postępowania są dość jasne:

 • sprzedawca obowiązany jest wydać przedmiot wolny od wad fizycznych i prawnych,
 • zarówno w sprzedaży B2B, jak i w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta można dowolnie modyfikować odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
 • sprzedawca pokrywa koszty odesłania wadliwego produktu,
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać: wymiany produktu na nowy, naprawy, obniżenia ceny, a w przypadku poważnej wady – odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

Wyłączenie prawa do rękojmi Przedsiębiorcy na prawach konsumenta?

Tak, względem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta można wyłączyć prawo do rękojmi. Uprawnia do tego art. 558 § 1. Jednak każdy sprzedawca powinien indywidualnie przemyśleć decyzję o wyłączeniu z rękojmi przedsiębiorców dokonujących zakupów w jego firmie. Wielu sprzedawców praktykuje bowiem strategię biznesową, polegającą na przyjmowaniu wszystkich zwrotów i reklamacji bez wprowadzania ograniczeń.

Na co warto zwrócić uwagę przy sprzedaży produktów cyfrowych online?

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu online produktów cyfrowych reguluje art. 38 pkt. 13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Artykuł ten mówi o tym, że konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się:

 • przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • za wyraźną zgodą konsumenta,
 • po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania wszystkich warunków jednocześnie. Nie wystarczy tylko podać taką informację w regulaminie.

Temu samemu prawu będzie podlegał Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Wyjątki od prawa do zwrotu przy zakupie przez internet?

Warto pamiętać, że w przypadku zakupów online niektóre z produktów są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy, co oznacza, że nie można dokonać ich zwrotu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku powyższych umów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie będzie przysługiwało także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Jak przygotować sklep online do nowych przepisów?

Jeżeli chcesz właściwie przygotować swój sklep na nadchodzące zmiany, zastosuj kilka podstawowych metod, które Twoim klientom pomagą odnaleźć się w nowych realiach, a Tobie uniknąć nieprzyjemności. Zamieść informacje o prawach nowego podmiotu, jakim będzie Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

 • dostosuj regulamin sprzedaży w sklepie internetowym,
 • zmodyfikuj politykę prywatności,
 • przemyśl, w jaki sposób będziesz weryfikował Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
 • dostosuj formularze zwrotu i reklamacyjne,
 • wprowadź / popraw procedurę zwrotów,
 • stwórz prostą ścieżkę zakupów,
 • wprowadź niezbędne checkboxy,
 • umieść w widocznym miejscu regulamin sprzedaży, zwrotów i reklamacji,
 • zwroty i reklamacje rozpatruj zgodnie z prawem
 • spełnij obowiązek informacyjny.

Przygotuj swój sklep internetowy na zmiany prawne dotyczące sprzedaży na odległość, które wchodzą już od 1 stycznia 2021 roku.
Jeśli jednak…

Nie masz pewności od czego zacząć, ani jakie informacje zamieścić w sklepie?
Które dokumenty należy poprawić, a które stworzyć od nowa?
Co powinien zawierać regulamin sprzedaży w Twoim sklepie internetowym?
Jak powinna wyglądać zgodna z prawem polityka prywatności?
Co trzeba zmienić w dokumentach zwrotu i formularzu reklamacji?

 

Zuma Marketing

Zapoznamy się ze specyfiką Twojej oferty, dzięki czemu przygotujemy spersonalizowany komplet dokumentów gotowych do wdrożenia w Twoim sklepie.